ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා A&B ප්‍රතිදේහජනක

 • Influenza A&B Antigen Rapid Test(Colloidal Gold)

  Influenza A&B Antigen Rapid Test(Colloidal Gold)

  මිනිත්තු 15ක් ඇතුළත වේගවත් ආක්‍රමණශීලී ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා පරීක්ෂණය

  හඳුනාගැනීමේ වස්තුව ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා ඒ සහ බී වෛරස් නියුක්ලියෝප්‍රෝටීන් ප්‍රතිදේහජනක
  ක්රමවේදය කොලොයිඩල් රන්
  නියැදි වර්ගය නාසෝෆරින්ජියල් ස්පුබ්, ඔරොෆරින්ජියල් ස්පුබ්
  පිරිවිතර 1 ටෙස්ට්/කට්ටලයක්, පරීක්ෂණ 20ක්/කට්ටලයක්
  නිෂ්පාදන කේතය VILFA-01, VILFA-20